Ustanovujúce zasadnutie OZ v Kalništi

 23.11.2022

Starosta obce KALNIŠTE, Jozef Cauner

z v o l á v a 

v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalništi, na 25.11.2022  o 18,00  hod.

v sále kultúrneho domu v Kalništi

s návrhom programu:

   a)  O t v o r e n i e  zasadnutia.

   b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice.

   c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

        a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom

        novozvoleného obecného zastupiteľstva.

   d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie

   vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

   e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

   f)  Vystúpenie starostu.

2.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3..   Zriadenie komisií, , voľba ich predsedov a členov

4.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu  

       pri  výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

5.    Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť  

       zastupitelstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení

6.    Určenie platu starostu obce

7.    Určenie zástupcu starostu obce

8.    Diskusia

9.    Záver

V Kalništi., dňa  21.11.2022

.............................

                                                                                                                                                                                                              starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >