Cirkev

Okolo rokov 1541-1543 bol v Kálnási postavený drevený kostol. V tom čase sa obyvatelia obce hlásili ku katolíckej cirkvi. V 17. storočí prechádzajú k protestantom. Miestny kostol začína slúžiť evanjelikom, ale už v roku 1713 ho opäť násilím vracajú katolíkom. Do vlastníctva kostola patrili tri zvony, dva kalichy a jedna alba (biele kňazské omšové rúcho).

V roku 1938, bolo z 363 obyvateľov 314 slovenskej, 42 nemeckej a 7 rómskej národnosti. Nemecké rodiny prisťahované v 30. rokoch zvýšili počet protestantov.

V roku 1936 sa dokončil a vysvätil nový rímsko-katolícky kostol. Prevaha občanov sa hlási k rímsko-katolíckemu, o niečo menej k evanjelickému vierovyznaniu. Zanedbateľné percento ešte pred druhou svetovou vojnou tvorili obyvatelia so židovským vierovyznaním.

V roku 1987 sa rekonštrukciou rodinného domu podarilo v obci zriadiť modlitebňu evanjelickej cirkvi a. v. Modlitebňu vysvätil generálny biskup ThDr. Ján Michalko. Odovzdanie zvonice bolo spojené s oslavami 630. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

V roku 1997 sa ukončila rekonštrukcia rímsko-katolíckeho kostola. Slávnostnej konsekrácie sa zúčastnil aj biskup monsignore ThDr. A. Tkáč. V tom čase navštívil obec aj biskup evanjelickej cirkvi a. v. ThDr. J. Filo a prezrel si rozostavaný objekt modlitebne.