Základná škola

ZŠ Kalnište

https://zskalniste.edupage.org/

ZŠ Kalnište je neplno-organizovaná základná  škola s  počtom žiakov 17. Všetci žiaci majú trvalé bydlisko v obci Kalnište. Škola je umiestnená v staršej, takmer deväťdesiatročnej budove, ktorá v roku 2005 prešla veľkou rekonštrukciou. Športové vyžitie poskytuje žiakom veľký školský dvor a viacúčelové ihrisko v blízkosti školy.

Vyučovací proces prebieha v dvoch triedach.

V škole je zriadený školský klub detí, ktorý navštevujú žiaci našej školy. Od mája 2004 je zriadená učebňa výpočtovej techniky, ktorú žiaci využívajú na vyučovaní, v školskom klube a mimoškolskej činnosti.

Vnútorné priestory tvorí okrem tried a učebne aj šatňa, zborovňa, hygienické zariadenia, sklad učebných pomôcok, kotolňa.

Na škole máme zriadený jeden krúžok.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú šiesti kvalifikovaní pedagogickí pracovníci.

Škola je zapojená do rôznych projektov.

Upratovanie je zabezpečené jedným prevádzkovým pracovníkom.

Toto všetko sú základné podmienky, ktoré sú potrebné pre chod a plynulé zabezpečenie vyučovacieho procesu našej školy. 

31.08.2022 

K uvedenému dátumu bola Základná škola v Kalništi vyradená zo siete škôl, z dôvodu nízkeho počtu žiakov a následnej zlej ekonomickej situácii.

Adresa školy: 

Základná škola Kalnište

Kalnište 91

08701 Giraltovce

Telefón: 054/7322647

+421 908 622 823

E-mail:

kmecova145@gmail.com