Voľby hlavného kontrolóra obce Kalnište

 13.09.2021

Obec Kalnište

v zmysle § 18a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Kalnište  č.80 zo dňa 10.09.2021  vyhlasuje obecné zastupiteľstvo Kalnište

voľbu hlavného kontrolóra obce Kalnište

Funkčné obdobie: 6 rokov (viď § 18a) ods. 5 citovaného zákona)

Úväzok hlavného kontrolóra - dĺžka pracovného času: 5 % 

Požadované doklady:

  • prihláška na voľbu hlavného kontrolóra
  • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby voľby v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov

Uzávierka prijímania prihlášok: 12.10.2021 do 12,00 hod.

Písomné prihlášky s označením "Voľba HK" posielajte na adresu:

Obec  Kalnište, Kalnište č. 30, 087 01 p. Giraltovce

Termín, miesto a čas voľby hlavného kontrolóra obce bude oznámený najmenej 7 dni pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi , ktorý splnil podmienky.

V Kalništi 11.09.2021

.........................................................................

                                                                                       Jozef Cauner, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >